Information från styrelsen november 2015

De mest väsentliga frågeställningarna och ärenden som styrelsen har varit, och är engagerad i under hösten 2015 är:

  • Juridisk konsultation parallellt med uppvaktning av politiker gällande tolkningen av § 3c i stadgarna. Paragrafen gäller föreningens möjligheter att använda överskottsmedel för gemensamma insatser ute i byarna.
  • Juridisk konsultation gällande skattekonsekvenser vid avsättning av överskottsmedel för framtida utbetalningar till delägarna (föranlett av diskussion på senaste ordinarie årsstämma)
  • Anbudshantering och försäljning av några relativt stora rotposter och leveransrotförsäljningar
  • Utomstående granskning av Mora Jordägares skogscertifikat.
  • Juridisk konsultation ang. Mora Jordägares formella möjligheter att inköpa andelar från juridiska personer/delägare
  • Bevakning av Dyverdalens Gemensamhetsskogs pågående förhandlingar med länsstyrelsen angående bildandet av ett större naturreservat. Detta ärende är kopplat till de samtal som sedan en tid förs med Dyverdalens Gemensamhetsskog om ett eventuellt utköp av Mora Jordägares andelar i Gemensamhetsskogen.
  • Tillskapandet och etableringen av en egen hemsida.