Förvaltade tillgångar

En förening med två olika ursprung

Mora Jordägares Samfällighetsförening härstammar från två olika, helt skilda ursprung inom Mora socken (nedan betecknade som Gren 1 respektive Gren 2), som från och med 1988 förvaltas i samma samfällighetsförening.

Karta som pdf

Gren 1

Marksamfälligheter som avsattes vid storskiftet 1839-1859 och som senare förändrats under laga skiften och omarronderingar under 1900-talet. Fr.o.m. år 2014 finns dessa samlade i Mora Mora s:1 och Mora Mora s:2 i Lantmäteriets register.

Marksamfälligheterna ägs direkt av delägarfastigheterna och förvaltas av Mora Jordägares Samfällighetsförening.

Förvaltade egendomar från gren 1
  • Vägsamfälligheter och övriga samfälligheter, Mora Mora s:1.
  • Samfälligheter med skogsmark och impediment, Mora Mora s:2.

Mora Mora s:2 omfattar 1512 hektar, varav 1030 hektar produktiv skogsmark.

Gren 2

Fastigheter som har sitt ursprung i gamla tiders jordägarkassor, t.ex. marknadskassan, brokassan, skogsmedelsfonden mm.

Dessa egendomar ägs formellt av och förvaltas av Mora Jordägares Samfällighetsförening.

Delägarfastigheterna har ett indirekt ägande genom sitt delägande i samfällighetsföreningen.

Förvaltade egendomar och övriga tillgångar från gren 2

Tillgångarna består år 2014 huvudsakligen av följande delar:

  • Nio skogsfastigheter med totalt 1604 hektar produktiv skogsmark (* Se tabell nedan)
  • Mora Stranden 39:2, som omfattar Kaplansgården med fyra timmerhus på en 2000 m2 stor tomt.
  • Andelsfastigheten Mora Utmeland 237:1, som enbart äger andelar i andra fastigheter.
  • 24,4 % i Dyverdalens gemensamhetsskogs samfällighetsförening (Mora Bonäs s:281) som förvaltar ca 1850 hektar total areal, varav 1579 hektar produktiv skogsmark. Denna ägarandel kommer via ägandet av Mora Bonäs 451:1. Via Dyverdalens gemensamhetsskog är man dessutom delägare skogsfastigheterna Mora Bonäs 285:1 med 56 hektar, Mora Bonäs 290:1 med 42 hektar, Mora Bonäs 291:1 med 66 hektar samt Mora Bonäs 342:1, med 176 hektar produktiv skogsmark.
  • 2,9 % i Skellnäs gemensamhetsskog (Mora Vika s:73) som förvaltar ca 515 hektar, varav 360 hektar produktiv skogsmark. Denna ägarandel kommer via Mora Vika 238:1.

Till detta kommer ekonomiska tillgångar i form av likvida medel, kundfordringar etc.

* Förteckning över de nio ägda skogsfastigheterna med uppgift om total areal (ha) och arealen produktiv skog (ha)