Högsta domstolen avslår Mora Jordägares begäran

 

Högsta domstolen avslår Mora Jordägares begäran att Mark och Miljööverdomstolen skall ompröva Nacka Tingsrätts dom avseende stämmobeslutet att avsätta medel för det så kallade Brandprojektet.

Bakgrund

I december 2016 meddelade Svea hovrätts, Mark och Miljööverdomstolen att man ej kommer att ompröva Nacka Tingsrätts, Mark och Miljödomstolens dom avseende Mora Jordägares beslut att avsätta medel för genomförande av projektet Brandskydd.

Domslutet i Tingsrätten var formulerat enligt följande, (citat):

 

”DOMSLUT

Mark- och miljödomstolen förklarar att § 11, punkten 3, i protokollet över Mora

Jordägares samfällighetsförenings årsstämma den 9 april 2016 ska ändras på så sätt

att orden ”och medlemmars delägarfastigheter” stryks ur beslutet.” (slut citat)

Mora Jordägares samfällighetsförening (MJS) överklagade domslutet till Svea Hovrätts, Mark och Miljööverdomstolen men fick avslag på överklagan i december 2016,

MJS vände sig då, i december 2016, till Högsta domstolen (HD) och begärde att Svea Hovrätt skulle ompröva Tingsrättens beslut.

Den 19 oktober 2017 meddelade HD inte prövningstillstånd.

Citat från HD:s beslut

SAKEN

Tillstånd till prövning i hovrätt av mål om klander av stämmobeslut

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Svea hovrätts, Mark- och miljööverdomstolen, beslut 2016-12-01 i mål

F 8334-16

__________________

Högsta domstolen fattar följande

BESLUT

Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd. Mark- och

miljööverdomstolens avgörande står därmed fast.

SKÄL

För att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande av detta slag krävs

prövningstillstånd. Prövningstillstånd får meddelas om det är av vikt för

ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen.

Därutöver får prövningstillstånd meddelas i undantagsfall, nämligen när det

finns synnerliga skäl för en prövning i Högsta domstolen.” (slut citat).

Styrelsens kommentar

Av § 3 I MJS:s stadgar framgå vad avkastningen kan/skall användas till

Utdrag ur gällande stadgar, (citat):

”§ 3     Grunderna för förvaltningen:

Föreningen skall förvalta jordägarnas gemensamma egendom på bästa sätt.                                                                       Mark må avyttras och tillköpas i den mån det gagnar förvaltningen.

Avkastningen skall tillgodogöras för nedanstående ändamål:

a. För betalning av kostnader som är nödvändiga för tillgångarnas behöriga vård och förvaltning.

b. För inköp av mark och annan egendom.

c. För ändamål som gagnar medlemmarna gemensamt, såsom anläggande och underhåll av vägar samt främjande av jord- och skogsbruk.

d. För utdelning till medlemmarna. ”(slut citat)

Formuleringen av § 3c. ingick i den ändring av stadgarna som MJS beslutade 2011. Stadgeändringen tillställdes Lantmäteriet vars bemyndigade uppdrag är att kontrollera att föreslagna ändringar av en samfällighetsförenings stadgar är i överenstämmelse med lag. Lantmäteriet godkände efter prövning stadgeändringen.

MJS har i den rättsliga processen bl.a hänvisat till Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (18 §), där det framgår att  en samfällighetsförening inte får driva verksamhet som är främmande för det ändamål som samfälligheten ska tillgodose. Med hänvisning till föreningens genomförda historieutredning där det framgår att c:a 2/3 av MJS:s tillgångar består av de tidigare s.k. jordägarkassorna och var syfte var att användas till gemensamma insatser inom socknen (fattigvård, broar, prästboställen, sjukvård etc.) har vi anfört att ändamålet sedan ursprunglig tid varit att använda dessa tillgångar för gemensamma insatser.

Domstolarna har i sina beslut enligt vår uppfattning inte beaktat detta eller ens fördjupat sig i denna aspekt.    Domen i Nacka Tingsrätt har enbart utgått ifrån att MJS uppdrag är att förvalta jordägarnas tillgångar.

Styrelsen för MJS finner med anledning av domen att det nu inte föreligger laglig rätt att använda MJS:s tillgångar eller avkastning för sockengemensamma insatser eller projekt.

En ordningsfråga som omedelbart uppstår är att stadgarna därför måste omformuleras.

Enskilda delägare (och även enskilda ledamöter i styrelsen) kan vara av den uppfattningen att ärendet borde drivas vidare den politiska vägen, d.v.s. att se över och ändra lagen. Att verka för detta ligger emellertid inte inom Mora Jordägares uppdrag eller lagens ramar utan måste i så fall drivas vidare av enskilda personer.

Domstolsutslaget har nu klarlagt förutsättningarna för MJS:s verksamhet. Då MJS inte längre kan använda resurserna för gemensamma ändamål är det rimligt att verksamhetens fortsatta inriktning tas upp till diskussion med föreningens delägare/medlemmar.

Styrelsen har för avsikt att lyfta upp dessa frågor på kommande stämmor.

 

Mora 2017-10 24

Styrelsen för Mora Jordägare