Mora Jordägares stämmobeslut överklagat!

Mora Jordägares stämmobeslut överklagat. Mark- och miljödomstolen dömer Mora Jordägare att ändra formuleringen i beslutet. Mora Jordägare överklagar i nästa instans, Mark- och miljööverdomstolen.

Bakgrund

Vid Mora Jordägares samfällighetsförenings ordinarie årsstämma 2016-04-26 fattade stämman beslut om att avsätta en kostnadsram på 500 000 kr i syfte att se över och initiera förbättringar av brandbevakning, brandförebyggande åtgärder och därmed åstadkomma en ökad skogsbrandberedskap i Mora socken.

Så här formulerades beslutet i stämmoprotokollets § 11 punkt 3

– 3, Ökad beredskap för och/eller begränsning av skogsbrand.

Styrelsen föreslår att stämman ger styrelsen i uppdrag att under 2016 – 2017, i samverkan med berörda myndigheter och organisationer samt skogsnäringens företag, skogsentreprenörer och organisationer, genomföra en riskinventering samt initiera och medverka i utredningar om vilka brandsäkerhetshöjande åtgärder som behövs för att bättra och mer ändamålsenligt kunna skydda skog och skogsmark tillhörig Mora Jordägare och medlemmars delägarfastigheter, och att stämman beslutar att styrelsen äger rätt att för detta arbete disponera ett maximalt belopp om 500 000 kr.

Efter frågestund yrkar Karl-Erik Eriksson och Gunno Hansson på avslag på styrelsens förslag.

Mötesordförande ställer proposition för styrelsens förslag mot yrkat avslag, med resultat att stämman genom acklamation beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Karl-Erik Eriksson och Gunno Hansson reserverade sig mot beslutet.

Stämmobeslutet överklagades

Beslutet överklagades kort efter stämman av företaget Pinus & Picea AB som äger en mindre andelsfastighet i Mora Jordägares samfällighetsförening.

Styrelsen för Mora Jordägare anlitade advokat Lars-Göran Eriksson, Advokatpartner AB i Falun som ombud och återförsäkrade med vårt försäkringsbolag att våra kostnader med anledning av tvisten till del skulle täckas av vår företagsförsäkring.

Efter några månaders skriftväxling mellan parterna och Nacka Tingsrätt kom så Tingsrättens dom den 15 september. Själva domslutet är formulerat så här (citat ur domen):

”DOMSLUT

Mark- och miljödomstolen förklarar att § 11, punkten 3, i protokollet över Mora

Jordägares samfällighetsförenings årsstämma den 9 april 2016 ska ändras på så sätt

att orden ”och medlemmars delägarfastigheter” stryks ur beslutet.

Mora Jordägares samfällighetsförening ska utge ersättning för rättegångskostnader

till Pinus & Picea AB med 45 600 kr…”

Som framgår har Mora Jordägare inte fråntagits möjligheten att genomföra beslutet och projektet.

Men den för oss väsentligaste frågan, rätten att genomföra insatser till gemensam nytta och gagn för våra medlemmar, förnekar man föreningens medlemmar genom denna dom.

Styrelsen beslutade den 29 september att överklaga domslutet till Svea Hovrätt

Då det i förarbetena till samfällighetslagstiftningen anges beträffande vad avkastning kan/ska användas till, Prop. 1973:160 s. 332, citat: ”….inriktas på ett utnyttjande av samfälligheten för de ändamål som angetts vid dess bildande” och vi samtidigt konstarerar att minst 2/3 av Mora Jordägares tillgångar härrör från tidigare jordägarkassor har styrelsen beslutat att överklaga Tingsrättens dom i Svea Hovrätt. Vi har den uppfattningen att ändamålet med dessa kassor var att avkastningen skulle användas just till gemensamma insatser till gemensamt bästa.